DAUPHIN
photo © Jan Horáček


K vydání připravujeme:

Edice Classique

Hermann Broch  Nevinní

 • Nevinní - soubor jedenácti vyprávění o apolitických občanech jejichž lhostejnost byla současně odpovědností za nástup nacismu.

 • Filosoficky laděný román - rozprava o (ne)existenci platónských ideií. První české vydání.

 • Děj posledního románu rakouského modernisty Hermanna Brocha, koncipovaného netradičně jako soubor jedenácti vyprávění, z nichž řada byla v různém časovém odstupu uveřejněna časopisecky během autorova života, zobrazuje v rozpětí dvaceti let život a společnost předhitlerovského Německa. Žádná z románových postav se sice aktivně neúčastní politického života, a tudíž není přímo odpovědná za vzestup nacistické ideologie, přesto to byli právě tito „nevinní“, kteří jí svou úzkoprsostí a lhostejností poskytli živnou půdu. Podobně jako ve své románové prvotině Náměsíčníci (1932) tak Broch znovu podniká sondu do duše maloměšťáka, aby v ní odhalil podstatu a předpoklady nehumánnosti moderního člověka. Současně však jde ještě dál; svou komplexností a složitě propracovanou symbolikou, jež v mnohém připomíná jeho předchozí román Smrt Vergilova (1945), otevírá toto veskrze filosoficky laděné dílo rovněž otázku (ne)existence platónské ideje a s tím spojené krize hodnot moderní společnosti.

 • Přeložil Michal Kleprlík

 • Náklad 600 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino, 328 stran

 • ISBN: 978-80-7272-969-2, ISBN: 978-80-7272-9670-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-971-5 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Edice Slova

Simona Racková  zatímco hlídací psi spí

 • Rackové čtvrtá. Básně vzniklé „po uzávěrce“ Tanců. Autorka se na svět dívá sympaticky civilně, ale její pohled není triviální. Nevšímá si jen atmosfér světlých, šťastných dní, ale nahlíží také do temných proluk vztahů a života, často tak neslitovného. Základním jejím gestem je úžas. Otázky jsou zde plaše formulované, tiše vydechnuté i vykřičené. „Jak se poznáme, až se narodíme příště?“ „Kolik dětí a milenců přijde a pomine?“ „Jak dlouho trvá odpuštění?“ „Kdo z nás promluví v nových jazycích?“ Ano, poezie je jazykem úžasu, plná volání, která jsou možná marná, ale ne zbytečná. A odpověď? „Nebojuj, miluj!“, říká básnířka, která si také v tomto souboru drží dobrou míru pro chvění i pevné tahy svých obrazů.
  Martin Stöhr

 • Výtvarný doprovod Karel Demel.

 • Náklad 200 ks, krásný tisk, V2, 170 x 180 mm, 88 stran

 • ISBN: 978-80-7272-819-0, ISBN: 978-80-7272-821-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-620-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272961-6 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Miloš Gerstner  Cesty po kousku nebe

 • Netradiční průvodce po Benecku a okolí s vyprávěním o lidech, místech, zajímavostech a legendách v dědinách pod Žalým.

 • Náklad 1000 ks, V8 110 x 200 mm, 218 stran

 • ISBN: 978-80-7272-822-0, ISBN: 978-80-7272-623-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-824-4 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Julius Payer  Expedice Severní pól

 • Úchvatný příběh největšího českého polárníka,cestovatele, malíře, topografa a dobrodruha velitele rakousko-uherské polární expedice a objevitele Země Františka Josefa jak jej sám sepsal.

 • Zápis dobrodružství zachycující rakousko-uherskou Payerovu-Weyprechtovu expedici do Arktidy v letech 1872-1874 z pera jednoho z vedoucích této výpravy. Osudy dvaceti čtyř mužů (většina z nich byli Slované, z toho pět Čechů), kteří objevili a prozkoumali nejsevernější souostroví na východní polokouli, zemi Františka Josefa, a jimž se před smrtí hladem a zimou podařilo uniknout teprve po vysilující tříměsíční cestě rozmrzajícím mořem.

 • Doplněn cca 150 dobovými rytinami a mapami.

 • Náklad 1000 ks, V2 145 x 200 mm lamino, 698 stran

 • ISBN: 978-80-7272-455-0, ISBN: 978-80-7272-553-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-554-0 (ePub)
 • Cena: 598 Kč (včetně DPH 10%)

Edice Studie

Petr Bláha  Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • Rousseauovo dílo O společenské smlouvě bývá často chápáno příliš zkratkovitě na to, aby se vyjevilo komplexnější pozadí některých provokativních tezí. Provincionalistovo přemítání nad souvislostmi tohoto díla vede úzkými cestičkami až tam, kde může docházet k ozřejmování niterných příbuzností, které vracejí tak snadno odmítané do centra zájmu o skutečné porozumění. Proto se po cestách rozestavují rozličné kulisy, jejichž nejvlastnější náplní je přibližovat to, co si až příliš umanutě říká o odsouzení. V těchto kulisách se otevírají nejen záhadné obrysy úvah o nejlepším státě, ale i důvody, proč se člověk uchyluje k tak mnohoznačným přeludům, které tak často přestávají respektovat lidská očekávání.

 • Náklad 600 ks, V2, 120 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-972-2, ISBN: 978-80-7272-973-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-974-6 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Edice Ethnos

Kai Reinhold Donner  Samojedi (Na Sibiři mezi Samojedy)

 • Dobroudružství života mezi sibiřskými etniky dříve nazývanými jednotně Samojedy. Dobrodružství života v kruté tundře, dobrodružství života mezi šamany, kdy ještě byli šamany, kdy při teplotách klesajících v zimě k minus 60 °C se stával každý lidský počin dobrodružstvím.

 • Doplněno původními černobílými fotografiemi.

 • Přeložila Anežka Křístková, redigovala Markéta Hejkalová

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-693-0, ISBN: 978-80-7272-964-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-965-4 (e-pub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Josef Čapek  Umění přírodních národů

 • Nové vydání knihy, která jako první u nás analyzovala umění domorodých kmenů různých ras a kontinentů z uměnovědného hlediska.

 • Čap­ko­va kni­ha mi při­po­mí­ná mo­nu­men­tál­ní Gaugui­nův ob­raz Od­kud při­chá­zí­me? Co jsme? Kam jde­me? ne­jen na­lé­ha­vos­tí do­ta­zů, jež jsou ob­sa­že­ny v je­ho ná­zvu: spíš stej­nou po­tře­bou od­po­vě­dí.

 • Po úvodu, zabývajícím se otázkou místa vzniku lidstva, původního osídlení a stěhování lidských plemen, vysvětluje autor, co rozumí „přírodními národy“, a objasňuje svůj názor na rozlišování pojmů „kultura“ a „civilisace“. Stěžejní část knihy je věnována studiu výtvarných projevů přírodních národů a jejich vlivu na vývoj evropské výtvarné kultury na počátku našeho století, jmenovitě na P. Picassa. Čapek jako výtvarný kritik zasvěceně a poučně přibližuje kouzlo a podstatu výtvarného umění černošských kmenů v Africe a v Tichomoří, umění Malajců i pradávných obyvatel Ameriky, jako malíř pak názorně osobitými kresbami zpodobuje jejich řezby, masky, sošky, idoly, amulety, ozdoby, plastiky i kresby a zpodobeniny bůžků, lidí i zvířat. Kniha není prací vědeckou, jsou to spíše poznámky umělce okouzleného uměním primitivních národů.

 • Studii doprovodili Zdeněk Justoň a Michal Novotný.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 428 stran

 • ISBN: 978-80-7272-756-8, ISBN: 978-80-7272-757-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-758-2 (e-pub)
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)

Zdeněk Justoň  Ekonomie českého lidu

 • O hospodaření v naší zemi za dobu posledního tisíce let.

 • Název knihy navazuje na předchozí autorovu práci Ekonomie přírodních národů, tentokrát se však zaměřil na „Český lid “, což je nejen historické vymezení předmětu zájmu, ale také hold etnologickému časopisu s tímto názvem, který vychází od roku 1891. Jestliže v ekonomii přírodních národů šlo především o řešení vztahů mezi přírodou a kulturou v malých polečnostech, potom jejich početnější následníci se už museli zabývat palčivými problémy velké hierarchizované society, ať měla jakoukoliv sociální formu a podobu. Proto se tentokrát pozornost autora přesouvá na vztah přirozenost versus svoboda a sleduje jeho posuny na životě zdejší society za posledních tisíc let.

 • Ilustrace, tabulky, grafy, rejstříky, poznámky.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 145 x 210 mm, 520 stran

 • ISBN: 978-80-7272-857-2, ISBN: 978-80-7272-858-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-859-6 (ePub)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Mimo edice (a přesto interesantní)

Alena Anežka Gajdušková  Umění nezávislého života, aneb jak vést zdravou domácnost podle našich babiček a prababiček - svazek I. Vaření, pečení

 • Kniha přináší ucelený soubor unikátních informací z praktického života našich předků, které sahají minimálně sto let do historie, mnohdy však ještě dále. Při sestavování Umění nezávislého života bylo využito historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivu rodinných, ručně psaných receptů z konce 19. a první poloviny 20. století.

 • Jak název napovídá, nabízí tato kniha čtenáři možnost, jak učinit svůj život svobodnější a nezávislejší i v dnešní moderní době. Každému, kdo si osvojí opravdové umění péče o domácnost, přípravy pokrmů, pěstování plodin, nebo chovu zvířat, se otevírají zatím netušené možnosti.

 • V prvním díle, nazvaném Vaření, pečení se čtenář dozví, jak zpracovávat obilné produkty, luštěniny, mléko, maso, vejce, zeleninu, ovoce i plané rostliny a houby, a uchovávat je bez elektrické energie. Neméně zajímavé jsou pak receptury pro výrobu ovocných a vinných octů, ochucených olejů, kvašených i nekvašených nápojů a mnohého dalšího.

 • Díl druhý, který se připravuje, bude věnovaný domácnosti, zdraví a kráse, třetí díl chovu domácích zvířat a pěstování plodin, čtvrtý díl tradičním řemeslným dovednostem a konečně pátý díl výběru toho nejlepšího z lidové kuchyně.

 • Náklad 1000 ks, V2 140 x 200 mm, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-828-2, ISBN: 978-80-7272-829-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-830-5 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Josef Horák  Krkonošské koledy II

 • Pro čas Vánoční i kolední.

 • Všem milovníkům sněhu, ledu, vánočních zvyků a tradic, všem milovníkům romantiky hor našich dědů a pradědů i všem prostým milovníkům Krkonoš jest tato kniha určena ku radosti i poučení.

 • Reprint původního nedostupného vydání jedinečné sbírky koled z třicátých let.

 • Doplněno notovými záznamy a dobovými obrázky.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 200 x 280 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-816-9, ISBN: 978-80-7272-817-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272-818-3 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Olivier Razac  Dějiny ostnatého drátu (prérie, zákopy, koncentrák)

 • Je to nejlepší ohrazení světa.
  Tak lehké jako vzduch.
  Silnější než whisky. Levnější než střelný prach.
  Celé z oceli a kilometry dlouhé.
  Takové zvíře, které by přes něj přešlo, se nenarodilo.
  Pánové, přijměte výzvu a přiveďte váš dobytek!
  John Warne Gates, prodejce ostnatého drátu, Texas 1871

 • Elegantní studie o nástroji moci, útisku, dobývání, ale i o věrném pomocníkovi farmářů chovatelů a bojácných domovníků. Doplněno ilustračními fotografiemi.

 • Přeložil Tomáš Kybal

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm lamino, 220 stran

 • ISBN: 978-80-7272-571-7, ISBN: 978-80-7272-572-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-573-1 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Hugo Kükelhaus  Prvotní číslo a gesto

 • Iniciační text o číselných poměrech, lidské tělesnosti a duchu. Úvod do „zednářského“ myšlení vycházející z původních principů starých řemesel.

 • cca 300 ilustrací.

 • Připraveno společně s nakladatelstvím Půdorys.

 • Náklad 1000 ks, V8 150 x 215 mm lamino, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-459-8, ISBN: 978-80-7272-574-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-575-5 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)