Henry Miller  Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

Vyšlo 19. 10. 2017
 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-983-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Petr Bláha  Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

Vyšlo 25. 7. 2017
 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • ISBN: 978-80-7272-972-2
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Georges Balandier  Karneval zdání (Rozprava o řeči)

Vyšlo 11. 1. 2017
 • „Esejistická“ kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny řečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“.

 • ISBN: 978-80-7272-801-5
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Hermann Broch  Eseje (Logika rozpadlého světa)

Vyšlo 19. 11. 2016
 • Další výběr z dosud nepřeložené esejistiky psané v očekávání příchodu „nové duchovnosti“.

 • ISBN: 978-80-7272-499-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Max Picard  Človek na útěku

Vyšlo 10. 11. 2016
 • Kniha duchovního běženectví, příručka pro uprchlíky, uprchlíky před sebou, světem a Bohem.

 • ISBN: 978-80-7272-893-6
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Martin Hybler  Po paměti

Vyšlo 14. 1. 2016
 • Kniha o problematice paměti a jejího fungování. O paměti z hlediska psychologického.O paměti historické, literární, rodinné, kolektivní...

 • ISBN: 978-80-7272-842-8
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Petr Bláha  týdenní předčasnosti

Vyšlo 10. 12. 2015
 • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

 • ISBN: 978-80-7272-697-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Tomáš Kubíček, Jiří Hrabal, Petr A. Bílek  Naratologie (Strukturální analýza vyprávění)

Vyšlo 20. 1. 2014
 • Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-592-2
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Josef Pekař  O smysl českých dějin

Vyšlo 28. 10. 2012
 • Jedno ze základních děl české historiografie v novém aktualním uspořádání edici předního českého „pekařologa“ Martina Kučery.

 • ISBN: 978-80-7272-431-4
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Petr Bláha  Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie

Vyšlo 22. 8. 2012
 • Kniha pro všechny, jimž demokracie navozuje jisté nezpochybnitelné pochybnosti aneb filosofická esej o tom, co každý myslitel jasně ví, ale nikomu to nepoví.

 • ISBN: 978-80-7272-422-2
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Michail Gasparov  Nástin dějin evropského verše

Vyšlo 26. 4. 2012
 • Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná i svým rozměrem časovým – věnuje se evropskému verši od jeho počátků v antice až k volnému verši XX. století, resp. k experimentální poezii 50.-70. let.

 • ISBN: 978-80-7272-248-8
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Lev Nikolajevič Gumiljov  Od Rusi k Rusku

Vyšlo 2. 1. 2012
 • Vyčerpávající studie o vzniku Rusi a následně Ruska podávávající též nástin teorie etnogeneze a pasionarity jako cyklického růstu a rozpadu energie etnických skupin koncepce ojedinělé, v Česku doposud nepublikované.

 • ISBN: 978-80-7272-399-7
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jiří Hrabal  Fokalizace (Analýza naratologické kategorie)

Vyšlo 23. 11. 2011
 • Naratologická studie Jiřího Hrabala se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Práce není pouhým heuristickým zachycením proměn pojetí a významů kategorie fokalizace.

 • ISBN: 978-80-7272-390-4
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jan Hojda  Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

Vyšlo 20. 9. 2011
 • Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě.

 • ISBN: 978-80-7272-250-1
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Zdeněk A. Eminger  Domov (Paměť, přítomnost a zaslíbení)

Vyšlo 23. 6. 2010
 • „Nic nemá vyrůst tak, aby svojí domnělou důstojností přehradilo odvěkou cestu spojující posvátnou prázdnotu mezi dvěma domy a mezi dvěma bližními. Je to mravní povinnost, kterou bychom měli mít na zřeteli při budování našich domovů, a tím spíš by měla být údělem sakrálních staveb, vládních budov, univerzit a škol.“

 • ISBN: 978-80-7272-225-9
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Václav Vaněk  Disharmonie

Vyšlo 6. 4. 2010
 • Shrnutí autorovy dosavadní práce v oblasti dějin české literatury. Zahrnuje studie různého obsahu, perspektivy a zaměření.

 • ISBN: 978-80-7272-212-9
 • Cena: 438 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Hermann Broch  Román - mýtus - kýč

Vyšlo 5. 1. 2010
 • Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, rakouské Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu.

 • ISBN: 978-80-7272-215-0
 • Cena: 328 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Petr Málek  Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt

 • Kniha není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů - dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie.

 • ISBN: 978-80-7272-167-2
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Monika Schwarzová  Úvod do kognitivní lingvistiky

 • Kniha Moniky Schwarzové v přístupné formě vysvětluje základní předpoklady, metody a cíle kognitivně orientované lingvistiky. Výklad historie a teoretických přístupů je hojně ilustrován pomocí reprezentativních příkladů z různých oblastí kognitivněvědného studia jazyka.

 • ISBN: 978-80-7272-155-9
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Thomas Mann  Konec měšťanské epochy

 • Předkládaný svazek představuje výbor z Mannovy rozsáhlé esejistiky o literatuře, filozofi i a hudbě. Je koncipován tak, aby reprezentoval pokud možno nejdůležitější estetická a ideová východiska autorovy celoživotní tvorby.

 • ISBN: 978-80-7272-166-5
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Rozhovory s českými lingvisty I.

 • Kniha obsahuje deset rozhovorů s předními českými jazykovědci nejrůznějších zaměření. Obrací pozornost především na formování české lingvistické bohemistiky, a to jak na rovině osobnostní, tak na rovině institucionální, a představuje tak velice důležitý a doposud chybějící příspěvek k dějinám moderní české jazykovědy.

 • ISBN: 978-80-7272-107-8
 • Cena: 384 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jana Wiendla  Vizionáři a vyznavači

 • K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Kniha završuje a shrnuje dosavadní práce pražského literární historika Jana Wiendla.

 • ISBN: 978-80-7272-111-9
 • Cena: 318 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Michel Foucault  Psychologie a duševní nemoc

 • První publikovaná práce francouzského filozofa analyzuje téma vztahu psychologie a šílenství jako určitý moment ve vývoji naší civilizace.

 • ISBN: 80-86019-30-6
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Michel Foucault  Dohlížet a trestat

 • Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí.

 • ISBN: 80-86019-96-9
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Emmanuel Lévinas  Čas a jiné / Le temps et l'autre

 • Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase.

 • ISBN: 80-86019-33-0
 • Cena: 173 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Gaston Bachelard  Plamen svíce

 • Esej originálního francouzského myslitele a literárního kritika, inspirovaného psychoanalýzou, v němž podmanivým způsobem sestupuje až k živelným základům naší civilizace a kultury.

 • ISBN: 80-86019-41-1
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Roland Barthes  Kritika a pravda

 • Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie, Kritika a pravda - to jsou rané práce literárního kritika a teoretika, jednoho z vůdčích představitelů francouzského strukturalismu 60. let.

 • ISBN: 80-86019-53-5
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Robert Musil  Eseje

 • Musilovy eseje, přednášky, kritiky či recenze svým rozsahem několikanásobně přesahují jeho dílo prozaické a dramatické. Výbor z nich napomáhá hledání vodítek při výkladu Musilova díla jako celku.

 • ISBN: 80-86019-64-0
 • Cena: 258 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Felix Vodička  Struktura vývoje

 • Nové rozšířené vydání souboru studií předního českého literárního historika strukturalistické orientace z 50. a 60. let.

 • ISBN: 80-86019-63-2
 • Cena: 458 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Ivan Vojtěch  Rozpravy

 • Eseje a úvahy předního českého hudebního teoretika a estetika zamýšlející se nad situací moderní vážné hudby a hudební kultury vůbec v dnešní společnosti.

 • ISBN: 80-86019-71-3
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

René Girard  Lež romantismu a pravda románu

 • Rozsáhlá studie se neomezuje pouze na tvarovou analýzu zkoumaných děl, ale ukazuje zároveň, jak literatura přerůstá do života.

 • ISBN: 80-86019-85-3
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jean Baudrillard  Amerika

 • Provokativní esej francouzského postmoderního sociologa o skrytých stránkách civilizace oddělené od Evropy širým Atlantickým oceánem.

 • ISBN: 80-86019-97-7
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Georges Balandier  Politická antropologie

 • Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích.

 • ISBN: 80-86019-95-0
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Johan Huizinga  Homo ludens

 • Kniha významného nizozemského kulturního historika, v níž zkoumá projevy fenoménu hry v kultuře, a to jednak z historického hlediska, a jednak z hlediska projevů hry v celé šíři kulturního dění.

 • ISBN: 80-7272-020-1
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*Záviš Kalandra  České pohanství I, II

 • Druhé vydání zásadní vědecké práce věnované raným českým dějinám. Téměř po šedesáti letech je českému čtenáři opět k dispozici. Vychází ve dvou svazcích, doplněno předmluvou a bibliografií Jiřího Brabce.

 • ISBN: 80-7272-032-5
 • Cena: 998 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk