Henry Miller  Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • Eseje představují Henryho Millera jako pronikavého a odvážného myslitele, bořitele model, obhájce zázračnosti života a proroka nadaného ostrou jasnozřivostí. Civilizační zlo a ideologické bludy své i naší doby pojmenoval s nemilosrdnou přesností a v nadčasové perspektivě, a směle se tak zařadil k velikánům západního myšlení.

 • Henryho Millera známe především jako autora autobiografických románů, avšak nemalou část jeho díla lze označit za esejistickou. Tak tomu je i u Času zabijáků (Studie Rimbauda), dvojité „eseje“, kterou napsal v polovině čtyřicátých let poté, co jej uchvátilo dílo Arthura Rimbauda. Ačkoli má však kniha v podtitulu slovo „studie“, nejde o literární kritiku v pravém slova smyslu, jakou Miller nikdy ani nepsal, ale spíše o srovnání sebe samého s francouzským básníkem. Miller se v knize sice pokouší o osobitý výklad Rimbaudovy poesie, avšak ten rozhodně není jeho hlavním cílem. Rimbaud mu primárně slouží jen jako prostředek k dalšímu sebehledání, jako zvětšovací sklo při odhalování vlastní identity.

 • Na tuto knihu upozorňuje OKO Kosmasu.

 • Přeložil Jakub Marx.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 978-80-7272-983-8, ISBN: 978-80-7272-985-2-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-684-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-986-9 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Bláha  Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • Rousseauovo dílo O společenské smlouvě bývá často chápáno příliš zkratkovitě na to, aby se vyjevilo komplexnější pozadí některých provokativních tezí. Provincionalistovo přemítání nad souvislostmi tohoto díla vede úzkými cestičkami až tam, kde může docházet k ozřejmování niterných příbuzností, které vracejí tak snadno odmítané do centra zájmu o skutečné porozumění. Proto se po cestách rozestavují rozličné kulisy, jejichž nejvlastnější náplní je přibližovat to, co si až příliš umanutě říká o odsouzení. V těchto kulisách se otevírají nejen záhadné obrysy úvah o nejlepším státě, ale i důvody, proč se člověk uchyluje k tak mnohoznačným přeludům, které tak často přestávají respektovat lidská očekávání.

 • Náklad 600 ks, V2, 120 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-972-2, ISBN: 978-80-7272-973-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-974-6 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Georges Balandier  Karneval zdání (Rozprava o řeči)

 • „Esejistická“ kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny rečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu iLiteratura.cz.

 • Přeložil a doslovem vybavil Martin Hybler.

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 288 stran

 • ISBN: 978-80-7272-801-5, ISBN: 978-80-7272-802-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-803-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Hermann Broch  Eseje (Logika rozpadlého světa)

 • Další výběr z dosud nepřeložené esejistiky psané v očekávání příchodu „nové duchovnosti“.

 • Přeložila Naděžda Macurová

 • Frontispice Miloslav Moucha

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino, 156 stran

 • ISBN: 978-80-7272-499-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Max Picard  Človek na útěku

 • Kniha duchovního běženectví, příručka pro uprchlíky, uprchlíky před sebou, světem a Bohem.
  Téměř prorocký text, psaný v první polovině dvacátého století text vysoké aktuálnosti v dnešním světě zrychleného pohybu, zrychleného bytí, světě, kde člověk nemůže spočinout aniž by nebyl atakován mnohostí úniků před realitou, před vlastním já, před skutečným jsoucnem.

 • Hermann Hesse: „Toto je snad nejkrásnější Picardova kniha, nejvážnější a nejútěšnější.“

 • Přeložil a doslovem doplnil Ladislav Jehlička, slovo na závěr Michael Picard.

 • Náklad 600 ks, V2 130 x 200 mm, 228 stran

 • ISBN: 978-80-7272-893-6, ISBN: 978-80-7272-894-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-895-4 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Martin Hybler  Po paměti

 • Kniha o problematice paměti a jejího fungování. O paměti z hlediska psychologického.O paměti historické, literární, rodinné, kolektivní...

 • Kniha shrnuje sérii textů o paměti z let 1998 – 2007, které byly zčásti publikovány porůznu v časopisech, zčásti zůstaly ineditní. Pracoval jsem tehdy jako psycholog v gerontologických a gerontopsychiatrických zařízeních a moji pacienti byli převážně dementní senioři trpící Alzheimerovou chorobou, popřípadě jinými typy senilních demencí, což motivovalo můj zájem o problematiku paměti a jejího fungování. Z psychologických teorií paměti pak byl jen krok k pamětem jiným – historickým, literárním, rodinným, kolektivním, atd. Uvědomil jsem si, nakolik je otázka paměti komplikovaná a mnohostranná. Paměť patří k velmi obecným termínům jako je „svět“, „jsoucno“, „řeč“, „struktura“, „čas“, atd., při čemž každý z nich shrnuje jistým způsobem veškeré naše universum; proto je velmi obtížné je postihnout, neboť nemají žádný „vnějšek“, odkud bychom je mohli pozorovat. Přesto jsem se o něco podobného pokusil, bez nároku na úplnost a s rizikem jisté chaotičnosti textů, které přeskakují z psychologie do fenomenologie, nebo do historie a literární kritiky. Tato nesoustavnost je ovšem záměrná, neboť dle mého intimního přesvědčení je paměť samotná rovněž nesoustavná a přinejmenším místy chaotická.

 • Náklad 600 ks, V2, 130 x 200 mm, 320 stran

 • ISBN: 978-80-7272-842-8, ISBN: 978-80-7272-844-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-843-5 (pdf)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Bláha  týdenní předčasnosti

 • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

 • Kniha týdenní předčasnosti je průhledem do soukromě vnímaných událostí jednoho roku, který se lišil od ostatních tím, že byl předznamenán předpovědí konce světa. Autor tuto zvláštnost rozehrává do obecnějších dějinných perspektiv, z jejichž nadhledu prochází běžnými životními situacemi. V jeho pravidelných záznamech se tak tyto situace dotýkají něčeho, co zaměstnává lidskou mysl bez ohledu na senzační předpovědi. Odhaluje se tím mimo jiné i potřeba si takové předpovědi dopřávat. Konec světa se totiž v křehkých dotecích prolíná s obavami, jejichž zdrojem jsou jakékoliv méně nápadné konce. Uvědoměním těchto okolností vzniká zvláštní paradox. Ukazuje se, kolik událostí se dokáže podivně zahrotit, přestože se nestalo to, co se očekávalo. Možná právě z toho důvodu, že se již předem mnohem spíše očekávalo, že se nic nestane. Lidské pohrávání ale naráží na hrozby dějinných vyústění. Také jejich převleky se stávají součástí běžného prožívání, i když se zdá, že jsou pokaždé nějak předčasné.

 • Náklad 500 ks, V2, 193 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-697-4, ISBN: 978-80-7272-699-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-698-1 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

*Tomáš Kubíček, Jiří Hrabal, Petr A. Bílek  Naratologie (Strukturální analýza vyprávění)

 • Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století.

 • Z podtitulu Strukturální analýza vyprávění je zřejmé, že autorům jde o nové promýšlení pojmů strukturalistické tradice. Nepožadují návrat k některé z minulých fází vývoje naratologie, ale o přípravu její nové podoby, která bude spočívat v kritické reflexi možností naratologického instrumentáře v kontextu současné literární teorie.

 • Náklad 300 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-592-2, ISBN: 978-80-7272-590-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-594-6 (pdf)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Josef Pekař  O smysl českých dějin

 • Svatý Václav? Hus? František Josef I.? Od které doby sedí Němci v naší vlasti? Mají dějiny Čechů smysl?

 • Jedno ze základních děl české historiografie v novém aktualním uspořádání edici předního českého „pekařologa“ Martina Kučery.

 • Na tuto knihu upozorňjí Čítarny.

 • Náklad 1000 ks, V8 lesklé lamino 120 x 200 mm, 480 stran

 • ISBN: 978-80-7272-431-4, ISBN: 978-80-7272-516-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-517-5 (ePub)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Bláha  Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie

 • Kniha pro všechny, jimž demokracie navozuje jisté nezpochybnitelné pochybnosti aneb filosofická esej o tom, co každý myslitel jasně ví, ale nikomu to nepoví.

 • Náklad 600 ks, V2, 120 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-422-2, ISBN: 978-80-7272-319-5 (ePub), ISBN: 978-80-7272-318-8 (pdf)
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Michail Gasparov  Nástin dějin evropského verše

 • Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná i svým rozměrem časovým – věnuje se evropskému verši od jeho počátků v antice až k volnému verši XX. století, resp. k experimentální poezii 50.-70. let.

 • Dějiny verše nepředstavují uzavřenou oblast dostupnou jen úzkému okruhu odborníků – dějiny verše jsou dějinami poezie. Snaha po zpřístupnění této oblasti co nejširšímu okruhu odborníků (literárních vědců, literárních historiků, folkloristů, jazykovědců, kulturologů), ale i všem těm, kdo se o poezii hlouběji zajímají, je vedena přesvědčením, že odhlížením od formy básnického díla přicházíme o kus kulturního (a v tomto případě celoevropského) dědictví.

 • Gasparovovva monografie si klade za cíl ukázat, že dějiny evropského verše nejsou oddělenými dějinami jednotlivých literatur, ale že se jedná o živý, vyvíjející se organismus, vzájemně propletenou tkáň. Geneze jednotlivých meter je pro Gasparova příležitostí vydat se na vzrušující pouť Evropou a staletími a poskládat doposud roztříštěnou mozaiku faktů.

 • O významu Gasparovovy monografie vypovídá také to, že v roce 2003 došlo k jejímu druhému, upravenému vydání a že byla přeložena již do angličtiny a italštiny.

 • Kniha je cenná také tím, že obsahuje celou řadu konkrétních ukázek a bibliografii k jednotlivým národním literaturám. Pro českého čtenáře jsou zajímavé také kapitoly o českém verši, které zařazují naši literaturu do širšího celoevropského kontextu.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Lidových novin.

 • Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 428 stran

 • Přeložili Alena Machoninová a Robert Ibrahim

 • Editor Robert Ibrahim

 • Lektorovali Petr Plecháč a Květa Sgallová

 • Redaktoři Markéta Kořená, Jakub Říha a Petr Šimák

 • ISBN: 978-80-7272-248-8
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


*Lev Nikolajevič Gumiljov  Od Rusi k Rusku

 • Vyčerpávající studie o vzniku Rusi a následně Ruska podávávající též nástin teorie etnogeneze a pasionarity jako cyklického růstu a rozpadu energie etnických skupin koncepce ojedinělé, v Česku doposud nepublikované.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 352 stran

 • ISBN: 978-80-7272-399-7, ISBN: 978-80-7272-350-8 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Jiří Hrabal  Fokalizace (Analýza naratologické kategorie)

 • Naratologická studie Jiřího Hrabala se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Práce není pouhým heuristickým zachycením proměn pojetí a významů kategorie fokalizace. Hrabal nepředkládá pouze v humanitní historiografii obvyklý výklad „již ten a ten... a onen naopak...“. Z jednotlivých zmiňovaných či parafrázovaných pojetí fokalizace i z jejich vzájemné komparace vždy něco vyplývá. Studie je v tomto ohledu dostatečně analytická a pootevřená teoretizujícímu abstrahování, ale i domýšlení směrem k interpretační praxi. Nečteme výčet, ale příběh hledání jednoho políčka naratologické mozaiky. Tento rys činí ze čtení studie nikoli nudný, evidující výkon, ale kreativní a inspirativní pochod myšlenek a podnětů.

 • Scelující výklad o vývoji prvních vymezování fokalizace přechází v analytickou analýzu komplexních pojetí (Genette, Balová ad.), aby nakonec směřoval k návrhům vlastního řešení. Hrabalem navrhovaný koncept fokalizace je domyšlen a formulován uvážlivě, střídmě a analyticky i pojmově přesně. Na celém návrhu je patrné, že autor má s texty vyprávění dlouholetou interpretační zkušenost, která jej vede k rozhodnutí vyvarovat se ambiciízních řešení, jež by zahrnovala co nejširší využitelnost pojmu fokalizace, ale která by byla samoúčelná z hlediska čtení a rozumění. Práce tedy hlavně v závěrečných pasážích přináší „objev“, něco, co z promýšlení a psaní vyplývá a co tu z hlediska využitelnosti před jejím napsáním ještě nebylo.

 • Náklad 300 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 224 stran

 • ISBN: 978-80-7272-390-4, ISBN: 978-80-7272-348-5 (pdf)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Jan Hojda  Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

 • Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě. Vztah mužských a ženských postav představuje jako prostor nábožensky zaměřené iniciace, kterou na základě svého životního putování podstupují mužští protagonisté. Kniha poukazuje na možnosti spatřovat v putování mužských postav cestu člověka k Bohu jako ke svému transcendentnímu Ty. Zároveň upozorňuje na to, že postavám chudých žen, které dokonale přijímají svůj mužský protějšek, je možné přisuzovat některé výrazné christologické rysy.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu od Františka Burdy.

 • Náklad 300 ks, V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 264 stran

 • ISBN: 978-80-7272-250-1, ISBN: 978-80-7272-326-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-325-6 (pdf)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Zdeněk A. Eminger  Domov (Paměť, přítomnost a zaslíbení)

 • „Nic nemá vyrůst tak, aby svojí domnělou důstojností přehradilo odvěkou cestu spojující posvátnou prázdnotu mezi dvěma domy a mezi dvěma bližními. Je to mravní povinnost, kterou bychom měli mít na zřeteli při budování našich domovů, a tím spíš by měla být údělem sakrálních staveb, vládních budov, univerzit a škol.“

 • Přečtěte si recenze na tuto knihu z pera olomouckého teologa Michala Altrichtera (formát MS Word, 20 kB) a z časopisu Verba Theologica (formát MS Word, 17 kB).

 • Náklad 300 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 978-80-7272-225-9
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Václav Vaněk  Disharmonie

 • Soubor Disharmonie je shrnutím autorovy dosavadní práce v oblasti dějin české literatury. Zahrnuje studie různého obsahu, perspektivy a zaměření. Rozbory klasických literárních děl (Máchův Máj, Erbenova Kytice) tu stojí vedle charakteristik zapomenutých autorů a žánrových útvarů (Epitafy), široce kontextově orientované studie (Apokalypsy) vedle konkrétních analýz textů básnických (Dvě krajiny Antonína Sovy) a prozaických (Nerudovy Figurky), připomenutí díla autorů 19. století (V. K. Klicpera, K. Světlá) vedle ohlédnutí za tvorbou spisovatelů 20. století (J. Hora, E. Hostovský) atd. Svorníkem autorova zájmu je ale vždy člověk bez opory a v úzkosti vystavený světu nesouladnému s jeho směřováním a potřebami. Ať už má tato disharmonie zdroj v nevyřešeném vztahu k přírodě (1. část knihy, převážně o literatuře předminulého století), nebo v narušeném vztahu k moderní civilizaci a jejím mechanismům (2. část knihy, o literatuře minulého i předminulého století), horizontem autorova soudu o literatuře zůstává neradostná situace vnímající a reflektující lidské bytosti na počátku 21. století.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Topzine.cz.

 • Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český literární fond.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 278 stran

 • ISBN: 978-80-7272-212-9
 • Cena: 438 Kč (včetně DPH 10%)

*Hermann Broch  Román - mýtus - kýč

 • Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, rakouské Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu
  Gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur Österreich

 • Texty vybral Milan Kundera

 • Přeložila Naděžda Macurová

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 272 stran

 • ISBN: 978-80-7272-215-0
 • Cena: 328 Kč (včetně DPH 10%)

*Petr Málek  Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt

 • Kniha Melancholie moderny není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů - dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie, řečeno s W. Benjaminem. Teoretické dílo tohoto německého myslitele, literárního vědce a kritika je inspirativním metodologickým východiskem i fundamentem předkládané knihy. Vybrané aspekty a prvky Benjaminovy reflexe estetické moderny - vypravěč a smrt, alegorie a melancholie, móda a moderna, krize jazyka a mesianistický koncept jeho vykoupení - jsou nejen předmětem analýzy, ale především východiskem a jádrem zkoumání řeči a obraznosti moderny ve vybraných literárních textech první poloviny dvacátého století. Vedle autorů, jimž se věnoval již Benjamin (F. Kafka), je předmětem úvah v této knize především prozaické dílo R. Weinera. Z perspektivy těchto „Einzelgängerů“, kteří si vůči jednotlivým směrům a proudům (programům a manifestům) literární moderny uchovávali jistou distanci, otevírá se specifický pohled na literaturu moderny, jenž může v jistém smyslu „korigovat“ dodnes dominantní „avantgardní“ perspektivu výkladu literárněhistorického vývoje, spoluutvářet jakousi paralelní, melancholickou modernu.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 400 stran

 • ISBN: 978-80-7272-167-2
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)

Monika Schwarzová  Úvod do kognitivní lingvistiky

 • Co se děje, když hledáme slova a vytváříme věty? Jak nalézáme významy slyšených slov? Jak probíhá porozumění větám? Těmito a dalšími otázkami se zabývá psycholingvistika, kognitivní věda a kognitivní lingvistika, tedy disciplíny, jejichž vliv v posledních dekádách výrazně vzrostl, a které dnes patří k nejdůležitějším jazykovědným přístupům. Kniha Moniky Schwarzové v přístupné formě vysvětluje základní předpoklady, metody a cíle kognitivně orientované lingvistiky. Výklad historie a teoretických přístupů je hojně ilustrován pomocí reprezentativních příkladů z různých oblastí kognitivněvědného studia jazyka.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Aluze.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 208 stran

 • ISBN: 978-80-7272-155-9
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)

*Thomas Mann  Konec měšťanské epochy

 • Předkládaný svazek představuje výbor z Mannovy rozsáhlé esejistiky o literatuře, filozofi i a hudbě. Je koncipován tak, aby reprezentoval pokud možno nejdůležitější estetická a ideová východiska autorovy celoživotní tvorby - obsahuje jednak eseje o měšťanství a románu jakožto kulturně-historických fenoménech, jednak eseje věnované jednotlivým autorům, kteří měli na Manna zásadní vliv: Goethemu, Nietzschemu, Wagnerovi, Freudovi, Dostojevskému či Schillerovi. Tyto stylisticky vybroušené eseje skýtají nejen nezbytný podklad pro interpretaci Mannova vlastního prozaického díla, ale přinášejí i obraz duchovní tradice, z níž vyrostla nejvýznamnější díla evropského moderního umění. Velká část textů tohoto výboru je do češtiny přeložena vůbec poprvé.

 • Na stránkách Českého rozhlasu si poslechněte rozhovor s překladatelem Janem Honem.

 • Přeložil Jan Hon

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 352 stran

 • ISBN: 978-80-7272-166-5
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)

Rozhovory s českými lingvisty I.

 • Kniha obsahuje deset rozhovorů s předními českými jazykovědci nejrůznějších zaměření (s prof. F. Danešem, prof. E. Hajičovou, dr. P. Jančákem, prof. M. Komárkem, doc. I. Nebeskou, prof. B. Palkem, dr. J. Povejšilem, dr. M. Těšitelovou, prof. O. Uličným a prof. R. Večerkou). Kniha obrací pozornost především na formování české lingvistické bohemistiky, a to jak na rovině osobnostní, tak na rovině institucionální, a představuje tak velice důležitý a doposud chybějící příspěvek k dějinám moderní české jazykovědy.

 • Tato kniha je prvním souborem deseti rozhovorů s předními českými lingvisty. Impulsem pro jejich zachycení byla touha poznat a uchovat jedinečné pohledy těchto osobností na „věci lingvistické“: na jazykovědnou teorii, ale především na praktický život vědecký uprostřed Evropy během posledního půlstoletí. Individuální poznatky a zkušenosti jednotlivých zpovídaných vypovídají například o vztahu člověka k jazyku a jeho formování, o utváření profesní specializace vědce-lingvisty, o vědeckém prostředí vůbec a v neposlední řadě také přispívají k poznání vývoje české (jazykovědné) bohemistiky. Zachycené názory a vzpomínky, které pro svůj charakter nejsou a nemohou být součástí odborných publikací a které dosud nebyly důsledně zaznamenány, jsou zde podnětně konfrontovány: shodují se, doplňují a mnohdy i rozcházejí. Výsledkem je autentické mnohovrstevnaté svědectví o podmínkách lingvistické práce v určité době a o lidech, kteří byli nuceni se s těmito podmínkami vyrovnávat. Jednotlivé rozhovory přitom nepromlouvají pouze o působení deseti zpovídaných lingvistů, ale i o mnoha jiných osobnostech, které vystupují v jejich vzpomínkách a z nichž leckteré již k naší lítosti vyzpovídat nelze. Následující rozhovory jako celek však také formulují, třebaže mnohdy implicitně, obecnější výpověď o poslání vědce-lingvisty, abstrahující od konkrétního hic et nunc. Mohou tedy sloužit jako zdroj inspirace při promýšlení vlastního postoje k povolání jazykovědce.

 • Uspořádali Jan Chromý a Eva Lehečková

 • Náklad 600 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-107-8
 • Cena: 384 Kč (včetně DPH 10%)

Jana Wiendla  Vizionáři a vyznavači

 • K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století.

 • Nový svazek edice Studie Vizionáři a vyznavači završuje a shrnuje dosavadní práce pražského literární historika Jana Wiendla. Knihu tvoří čtyři oddíly: 1. Poezie a vize, věnovaný kritickému dílu F. X. Šaldy; 2. Poezie a utopie, věnovaný polemikám o „nové umění“ z 20. let 20. století; 3. Poezie zjevení, věnovaný básnickému dílu J. Zahradníčka; 4. Poezie a kampaň, věnovaný poezii z let 1945 - 1946. Na tomto materiálu autor sleduje konstituci různých pojetí řádu v české poezii a umělecké kritice v první polovině 20. století a vztah poezie k různým mimoesteticky založeným pojetím řádu.

 • 600 kusů, V2 matné lamino, 120 x 200 mm, 310 stran

 • ISBN: 978-80-7272-111-9
 • Cena: 318 Kč (včetně DPH 10%)

*Michel Foucault  Psychologie a duševní nemoc

 • První publikovaná práce francouzského filozofa analyzuje téma vztahu psychologie a šílenství jako určitý moment ve vývoji naší civilizace.

 • Přeložili Věra Dvořáková a Oldřich Vyhlídal

 • Náklad 1000 ks, 116 stran

 • ISBN: 80-86019-30-6
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)

*Michel Foucault  Dohlížet a trestat

 • Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí.

 • Přeložil Čestmír Pelikán

 • Náklad 1000 ks, 432 stran

 • ISBN: 80-86019-96-9
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)

*Emmanuel Lévinas  Čas a jiné / Le temps et l'autre

 • Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase.

 • Česko-francouzské vydání.

 • Přeložil Zdeněk Hrbata

 • Ilustrace Miloslav Moucha

 • Náklad 1000 ks, 180 stran

 • ISBN: 80-86019-33-0
 • Cena: 173 Kč (včetně DPH 10%)

*Gaston Bachelard  Plamen svíce

 • Esej originálního francouzského myslitele a literárního kritika, inspirovaného psychoanalýzou, v němž podmanivým způsobem sestupuje až k živelným základům naší civilizace a kultury.

 • Přeložil Oldřich Vyhlídal

 • Ilustrace Jindřich Zeithamml

 • Náklad 1000 ks, 164 stran

 • ISBN: 80-86019-41-1
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

*Roland Barthes  Kritika a pravda

 • Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie, Kritika a pravda - to jsou rané práce literárního kritika a teoretika, jednoho z vůdčích představitelů francouzského strukturalismu 60. let.

 • Přeložili Josef Čermák, Josef Dubský, Julie Štěpánková

 • Náklad 1000 ks, 268 stran

 • ISBN: 80-86019-53-5
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Robert Musil  Eseje

 • Musilovy eseje, přednášky, kritiky či recenze svým rozsahem několikanásobně přesahují jeho dílo prozaické a dramatické. Výbor z nich napomáhá hledání vodítek při výkladu Musilova díla jako celku.

 • Přeložila Jitka Bodláková

 • Náklad 1000 ks, 248 stran

 • ISBN: 80-86019-64-0
 • Cena: 258 Kč (včetně DPH 10%)

Felix Vodička  Struktura vývoje

 • Nové rozšířené vydání souboru studií předního českého literárního historika strukturalistické orientace z 50. a 60. let.

 • Doslov Miroslav Červenka

 • Náklad 1000 ks, 616 stran

 • ISBN: 80-86019-63-2
 • Cena: 458 Kč (včetně DPH 10%)

Ivan Vojtěch  Rozpravy

 • Eseje a úvahy předního českého hudebního teoretika a estetika zamýšlející se nad situací moderní vážné hudby a hudební kultury vůbec v dnešní společnosti.

 • Náklad 1000 ks, 208 stran

 • ISBN: 80-86019-71-3
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

René Girard  Lež romantismu a pravda románu

 • Rozsáhlá studie se neomezuje pouze na tvarovou analýzu zkoumaných děl, ale ukazuje zároveň, jak literatura přerůstá do života.

 • Přeložila Alena Šabatková

 • Náklad 1000 ks, 380 stran

 • ISBN: 80-86019-85-3
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Jean Baudrillard  Amerika

 • Provokativní esej francouzského postmoderního sociologa o skrytých stránkách civilizace oddělené od Evropy širým Atlantickým oceánem.

 • Přeložil Miroslav Petříček

 • Náklad 1000 ks, 164 stran

 • ISBN: 80-86019-97-7
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)

Georges Balandier  Politická antropologie

 • Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích.

 • Přeložil Ladislav Šerý

 • Náklad 1000 ks, 286 stran

 • ISBN: 80-86019-95-0
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

*Johan Huizinga  Homo ludens

 • Kniha významného nizozemského kulturního historika, v níž zkoumá projevy fenoménu hry v kultuře, a to jednak z historického hlediska, a jednak z hlediska projevů hry v celé šíři kulturního dění.

 • Přeložil Jaroslav Vácha

 • Náklad 1000 ks, 297 stran

 • ISBN: 80-7272-020-1
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

*Záviš Kalandra  České pohanství I, II

 • Druhé vydání zásadní vědecké práce věnované raným českým dějinám. Téměř po šedesáti letech je českému čtenáři opět k dispozici. Vychází ve dvou svazcích, doplněno předmluvou a bibliografií Jiřího Brabce.

 • Náklad 500 ks, 956 stran

 • ISBN: 80-7272-032-5, ISBN: 80-7272-033-3
 • Cena: 998 Kč (včetně DPH 10%)

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk