Dauphin

menu

detail knihy

Bertrand Badie Už nejsme sami na světě

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

 • ISBN: 978-80-7272-996-8
 • Cena: 288 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

George Steiner Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
 • Esej o kultuře.

 • ISBN: 978-80-7645-024-0
 • Cena: 248 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Émile Benveniste Studie z obecné lingvistiky

Vyšlo 9. 3. 2020
 • Úvahy o jazyku jako systému, nezachytitelnosti řeči a způsobu, jakým se v ní artikuluje lidská subjektivita, stály u zrodu proudu povšechně označovaného jako poststrukturalismus. Benvenistovy myšlenky a našly svůj nový výraz v myšlení o literatuře, kde náhle otevřely nový způsob, jak uchopit neuchopitelné a odávat se stále hlubším dobrodružstvím jazyka.

 • Prodej ukončen

 • ISBN: 978-80-7272-177-1
 • Cena: 498 Kč
detail knihy

George Steiner Skutečné přítomnosti (Je něco v tom, co říkáme?)

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Eseje o Bohu, estetice, jazyku a myšlení.

 • ISBN: 978-80-7272-987-6
 • Cena: 368 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

George Steiner Knihy, které jsem nenapsal

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Soubor esejů George Steiner „posledního z velikých“ z různých podivuhodných myšlenkových světů, které se mohli stát jeho knihami, snad...

 • ISBN: 978-80-7272-109-2
 • Cena: 368 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Henry Miller Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

Vyšlo 19. 10. 2017
 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-983-8
 • Cena: 248 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Petr Bláha Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

Vyšlo 25. 7. 2017
 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • ISBN: 978-80-7272-972-2
 • Cena: 248 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Hermann Broch Eseje (Logika rozpadlého světa)

Vyšlo 19. 11. 2016
 • Další výběr z dosud nepřeložené esejistiky psané v očekávání příchodu „nové duchovnosti“.

 • ISBN: 978-80-7272-499-4
 • Cena: 248 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Max Picard Člověk na útěku

Vyšlo 10. 11. 2016
 • Kniha duchovního běženectví, příručka pro uprchlíky, uprchlíky před sebou, světem a Bohem.

 • ISBN: 978-80-7272-893-6
 • Cena: 248 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Martin Hybler Po paměti

Vyšlo 14. 1. 2016
 • Kniha o problematice paměti a jejího fungování. O paměti z hlediska psychologického.O paměti historické, literární, rodinné, kolektivní...

 • ISBN: 978-80-7272-842-8
 • Cena: 348 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Petr Bláha týdenní předčasnosti

Vyšlo 10. 12. 2015
 • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

 • ISBN: 978-80-7272-697-4
 • Cena: 248 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Tomáš Kubíček, Jiří Hrabal, Petr A. Bílek Naratologie (Strukturální analýza vyprávění)

Vyšlo 20. 1. 2014
 • Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-592-2
 • Cena: 298 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Henry Miller Eseje

Vyšlo 9. 12. 2010
 • „Miller, Miller, Miller, Miller...
  you are a very good influence.“
  W. C. Williams

 • ISBN: 978-80-7272-229-8
 • Cena: 428 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Petr Bláha Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie

Vyšlo 22. 8. 2012
 • Kniha pro všechny, jimž demokracie navozuje jisté nezpochybnitelné pochybnosti aneb filosofická esej o tom, co každý myslitel jasně ví, ale nikomu to nepoví.

 • ISBN: 978-80-7272-422-2
 • Cena: 268 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Michail Gasparov Nástin dějin evropského verše

Vyšlo 26. 4. 2012
 • Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná i svým rozměrem časovým – věnuje se evropskému verši od jeho počátků v antice až k volnému verši XX. století, resp. k experimentální poezii 50.-70. let.

 • ISBN: 978-80-7272-248-8
 • Cena: 498 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jiří Hrabal Fokalizace (Analýza naratologické kategorie)

Vyšlo 23. 11. 2011
 • Naratologická studie Jiřího Hrabala se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Práce není pouhým heuristickým zachycením proměn pojetí a významů kategorie fokalizace.

 • ISBN: 978-80-7272-390-4
 • Cena: 298 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jan Hojda Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

Vyšlo 20. 9. 2011
 • Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě.

 • ISBN: 978-80-7272-250-1
 • Cena: 298 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Sergio Pitol Umění fugy

Vyšlo 2. 8. 2010
 • Žánrově těžko zařaditelné dílo, v němž se prolínají autorovy zážitky z dětství a cest, vzpomínky na setkání s významným intelektuály a spisovateli 20. století (např. A. Tabucchi, M. Zambranová, J. Andrzejewski), v závěru pak literární eseje vystřídají dojmy z návštěvy mexického Chiapasu krátce po povstání zapatistů v roce 1994.

 • ISBN: 978-80-7272-226-6
 • Cena: 448 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Zdeněk A. Eminger Domov (Paměť, přítomnost a zaslíbení)

Vyšlo 23. 6. 2010
 • „Nic nemá vyrůst tak, aby svojí domnělou důstojností přehradilo odvěkou cestu spojující posvátnou prázdnotu mezi dvěma domy a mezi dvěma bližními. Je to mravní povinnost, kterou bychom měli mít na zřeteli při budování našich domovů, a tím spíš by měla být údělem sakrálních staveb, vládních budov, univerzit a škol.“

 • ISBN: 978-80-7272-225-9
 • Cena: 228 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Václav Vaněk Disharmonie

Vyšlo 6. 4. 2010
 • Shrnutí autorovy dosavadní práce v oblasti dějin české literatury. Zahrnuje studie různého obsahu, perspektivy a zaměření.

 • ISBN: 978-80-7272-212-9
 • Cena: 438 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Hermann Broch Román - mýtus - kýč

Vyšlo 5. 1. 2010
 • Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, rakouské Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu.

 • ISBN: 978-80-7272-215-0
 • Cena: 328 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Petr Málek Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt

 • Kniha není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů - dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie, řečeno s W. Benjaminem.

 • ISBN: 978-80-7272-167-2
 • Cena: 398 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Monika Schwarzová Úvod do kognitivní lingvistiky

 • Kniha Moniky Schwarzové v přístupné formě vysvětluje základní předpoklady, metody a cíle kognitivně orientované lingvistiky. Výklad historie a teoretických přístupů je hojně ilustrován pomocí reprezentativních příkladů z různých oblastí kognitivněvědného studia jazyka.

 • ISBN: 978-80-7272-155-9
 • Cena: 238 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Thomas Mann Konec měšťanské epochy

 • Předkládaný svazek představuje výbor z Mannovy rozsáhlé esejistiky o literatuře, filozofi i a hudbě. Je koncipován tak, aby reprezentoval pokud možno nejdůležitější estetická a ideová východiska autorovy celoživotní tvorby.

 • ISBN: 978-80-7272-166-5
 • Cena: 398 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Rozhovory s českými lingvisty I.

 • Kniha obsahuje deset rozhovorů s předními českými jazykovědci nejrůznějších zaměření (s prof. F. Danešem, prof. E. Hajičovou, dr. P. Jančákem, prof. M. Komárkem, doc. I. Nebeskou, prof. B. Palkem, dr. J. Povejšilem, dr. M. Těšitelovou, prof. O. Uličným a prof. R. Večerkou). Obrací pozornost především na formování české lingvistické bohemistiky, a to jak na rovině osobnostní, tak na rovině institucionální, a představuje tak velice důležitý a doposud chybějící příspěvek k dějinám moderní české jazykovědy.

 • ISBN: 978-80-7272-107-8
 • Cena: 384 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jan Wiendl Vizionáři a vyznavači

 • K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století.

 • ISBN: 978-80-7272-111-9
 • Cena: 318 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Michel Foucault Psychologie a duševní nemoc

 • První publikovaná práce francouzského filozofa analyzuje téma vztahu psychologie a šílenství jako určitý moment ve vývoji naší civilizace.

 • ISBN: 80-86019-30-6
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Michel Foucault Dohlížet a trestat

 • Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí.

 • ISBN: 80-86019-96-9
 • Cena: 428 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Emmanuel Lévinas Čas a jiné / Le temps et l'autre

 • Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase.

 • ISBN: 80-86019-33-0
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Gaston Bachelard Plamen svíce

 • Esej originálního francouzského myslitele a literárního kritika, inspirovaného psychoanalýzou, v němž podmanivým způsobem sestupuje až k živelným základům naší civilizace a kultury.

 • ISBN: 80-86019-41-1
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Roland Barthes Kritika a pravda

 • Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie, Kritika a pravda - to jsou rané práce literárního kritika a teoretika, jednoho z vůdčích představitelů francouzského strukturalismu 60. let.

 • ISBN: 80-86019-53-5
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Robert Musil Eseje

 • Musilovy eseje, přednášky, kritiky či recenze svým rozsahem několikanásobně přesahují jeho dílo prozaické a dramatické. Výbor z nich napomáhá hledání vodítek při výkladu Musilova díla jako celku.

 • ISBN: 80-86019-64-0
 • Cena: 258 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Felix Vodička Struktura vývoje

 • Nové rozšířené vydání souboru studií předního českého literárního historika strukturalistické orientace z 50. a 60. let.

 • ISBN: 80-86019-63-2
 • Cena: 458 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Ivan Vojtěch Rozpravy

 • Eseje a úvahy předního českého hudebního teoretika a estetika zamýšlející se nad situací moderní vážné hudby a hudební kultury vůbec v dnešní společnosti.

 • ISBN: 80-86019-71-3
 • Cena: 228 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

René Girard Lež romantismu a pravda románu

 • Rozsáhlá studie se neomezuje pouze na tvarovou analýzu zkoumaných děl, ale ukazuje zároveň, jak literatura přerůstá do života.

 • ISBN: 80-86019-85-3
 • Cena: 298 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jean Baudrillard Amerika

 • Provokativní esej francouzského postmoderního sociologa o skrytých stránkách civilizace oddělené od Evropy širým Atlantickým oceánem.

 • ISBN: 80-86019-97-7
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Georges Balandier Politická antropologie

 • Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích.

 • ISBN: 80-86019-95-0
 • Cena: 248 Kč
Poštovné zdarma!
detail knihy

Johan Huizinga Homo ludens

 • Kniha významného nizozemského kulturního historika, v níž zkoumá projevy fenoménu hry v kultuře, a to jednak z historického hlediska, a jednak z hlediska projevů hry v celé šíři kulturního dění.

 • ISBN: 80-7272-020-1
 • Cena: 248 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Záviš Kalandra České pohanství I, II

 • Druhé vydání zásadní vědecké práce věnované raným českým dějinám. Téměř po šedesáti letech je českému čtenáři opět k dispozici. Vychází ve dvou svazcích, doplněno předmluvou a bibliografií Jiřího Brabce.

 • ISBN: 80-7272-032-5
 • Cena: 998 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný